World of English – Świat Języka Angielskiego – sprawozdanie

Powiększ obrazCzterech uczniów prezentuje plakaty o innych państwach w języku angielskim

SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 3A SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W SIEDLCACH: WORLD OF ENGLISH – ŚWIAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W roku szkolnym 2020/2021 na lekcjach języka angielskiego w klasie III A realizowana była innowacja World of English – Świat Języka Angielskiego. Spotkała się ona z pozytywnym odbiorem uczniów, którzy chętnie uczestniczyli w zajęciach pogłębiając swoją wiedzę.

Przebieg zajęć:

Uczniowie zostali zapoznani z kulturą, geografią oraz elementami historii a także z różnicami i podobieństwami w nazewnictwie oraz wymowie wyrazów wybranych krajów anglojęzycznych (Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Australia, Nowa Zelandia).

Wyszukiwanie informacji na temat danego kraju opierałam głównie o zasoby Internetowe. Korzystałam z różnych stron poszukując zdjęć do prezentacji oraz najważniejszych/najciekawszych informacji. Za każdym razem podawałam źródło, z którego korzystałam.

Oprócz prezentacji dzieci oglądały krótkie filmiki (zarówno po angielsku jak i polsku) dostępne na YouTube na temat wybranych zagadnień: zabytki, sport, jedzenie, zwierzęta, itp.

Przy użyciu filmików pokazywałam uczniom różnice w wymowie głosek, różnice w nazwach przedmiotów – szczególnie między Stanami Zjednoczonymi oraz Zjednoczonym Królestwem. Dzieci również poznawały nowe słownictwo i ćwiczyły wymowę.

Do każdych zajęć przygotowywałam notatki z najważniejszymi informacjami, które uczniowie wklejali do zeszytów. Dzieci otrzymywały również flagi do pokolorowania i wklejenia.

W sumie odbyło się 6 lekcji – Australię i Nową Zelandię omówiłam na 1 godzinie (ze względu na liczne podobieństwa).

Przez moje nieobecności (m.in. kwarantanna, choroba, itp.) wydłużył się czas trwania innowacji do czerwca 2021 roku, ale udało się omówić wszystkie kraje, jak również przeprowadzić lekcję podsumowującą.

Ewaluacja:

Pod koniec każdej lekcji uczniowie odpowiadali na pytania quizowe sprawdzające stopień opanowania omówionego materiału. W większości uczniowie nie mieli problemu z podaniem poprawnych odpowiedzi.

Na koniec lekcji dzieci rysowały uśmiechnięte zielone buzie w zeszytach – jeżeli lekcja im się podobała i dowiedzieli się czegoś nowego. Nie zdarzyło się by któryś uczeń takiej buzi nie narysował.

Ostatnia lekcja podsumowująca odbyła się 18 czerwca 2021 roku. Przypomnieliśmy wówczas najważniejsze informacje na temat wszystkich omawianych krajów. Korzystając ze strony samequizy.pl wykonaliśmy kilka quizów, m.in. porównanie słownictwa w Zjednoczonym Królestwie oraz Stanach Zjednoczonych, zwierzęta Australii – ich nazwy, ile wiesz o Kanadzie, quiz o Australii i Nowej Zelandii. Z quizami uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze.

W czerwcu wszyscy uczniowie wykonali plakaty na temat wybranego przez siebie kraju anglojęzycznego. Dzieci mogły korzystać z zasobów internetowych, słowników, innych materiałów źródłowych, przygotowanych przeze mnie notatek oraz niewielkiej pomocy rodziców/opiekunów. Każdy uczeń miał samodzielnie wybrać informacje, które uznał za najbardziej interesujące, najbardziej zaskakujące, itp. Dzięki temu plakaty się różnią i wszystkie są ciekawe. Dzieci przy tworzeniu plakatów spisały się świetnie. Zdjęcia dzieci z plakatami znajdują się na stronie szkoły.

Podsumowanie i wnioski:

Uczniowie chętnie brali udział w lekcjach rozwijając swoje zainteresowania oraz pogłębiając wiedzę na temat krajów anglojęzycznych jak również znajomość słownictwa i struktur gramatycznych.

Jednak jedna godzina lekcyjna nie zawsze wystarczała na dokładniejsze omówienie niektórych krajów. Z tego samego powodu nie zawsze mogłam urozmaicać zajęcia o pomoce dydaktyczne takie jak np. wykreślanki czy krzyżówki.

Ze względu na owocną współpracę z uczniami oraz zainteresowanie omawianymi zagadnieniami chciałabym kontynuować innowację w przyszłym roku szkolnym z inną klasą. Dlatego też kwestia zwiększenia liczby godzin pozostaje do rozważenia.

Wordpress Photo Gallery