Wychowawca z pasją

Innowacja pedagogiczna „Wychowawca z pasją”
realizowana za zgodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty wydaną dnia 9 kwietnia 2009r.
objęta patronatem honorowym
EUROPEJSKIEGO ROKU KREATYWNOŚCI I INNOWACJI 2009

  

Termin realizacji:
1 września 2009 r. – 30 czerwca 2012r. ( 3 lata )
zawsze w czwartki w godz. 16.00-20.00

Miejsce realizacji:
świetlica Szkoły Podstawowej Nr 9
w  Siedlcach ul. Graniczna 1

Adresat:
nauczyciele – wychowawcy miasta i gminy Siedlce,
z liczną grupą nauczycieli
Szkoły Podstawowej Nr 9 w Siedlcach,
w której innowacja jest realizowana

Cele innowacji:

– kreowanie postawy autentycznego i kompetentnego NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY dzieci i młodzieży
– budowanie autorytetu polskiej szkoły w oczach dzieci, rodziców i samych nauczycieli
– kształtowanie świadomości roli i zadań głównych podmiotów procesu wychowania DZIECI – RODZICÓW – NAUCZYCIELI
– podniesienie prestiżu zawodu wychowawcy
– wymiana doświadczeń i poglądów
– rozpoznawanie zagrożeń wieku młodzieńczego i zapobieganie im
– poszukiwanie skutecznych sposobów rozwiązywania problemów natury wychowawczej
– kształcenie umiejętności wychowawczych
– prowadzenie dyskusji na ważne dla środowiska nauczycielskiego tematy
– wypracowywanie wspólnego stanowiska w węzłowych sprawach opieki i wychowania w placówkach oświatowych
-wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela
-upowszechnienie wiedzy na temat kreatywności i innowacji w naszym regionie
-rozwijanie własnych zainteresowań i zamiłowań
-realizacja lekcji twórczości w naszej szkole
-zainteresowanie rodziców dziedzinš twórczości i uświadomienie potrzeby rozwijania twórczego potencjału ich dzieci
-uszanowanie wartości dziedzictwa kulturowego naszej Ojczyzny z  uwzględnieniem  sztuki ludowej
-integracja środowiska nauczycieli
-odwiedzanie atrakcyjnych pod względem przyrodniczym, historycznym, czy architektonicznym miejsc podczas spotkań plenerowych
-przeciwdziałanie syndromowi wypalenia zawodowego
-spędzenie czasu w miłej i przyjaznej atmosferze

Ogólne założenia:

Innowacja pedagogiczna „Wychowawca z pasją” jest kontynuacją realizowanego od 5 lat pod tą samą nazwą projektu edukacyjnego.
– innowacja ma charakter cyklicznych spotkań otwartych
– przewidziane są trzy spotkania w roku, w tym jedno plenerowe
– każde z nich poświęcone będzie innej tematyce
– uczestników projektu łączy wspólna troska o wychowanie młodego pokolenia
– w trakcie spotkań podejmowane są różne formy aktywności proponowane przez pedagogikę zabawy tj. ruch, zabawa, taniec, śpiew, działania plastyczne, metody dyskusyjne
– do udziału w projekcie zapraszamy seniorów, czyli nauczycieli z okresu naszego dzieciństwa, którzy ciągle wspierają nas swoją mądrością, wiedzą i umiejętnościami pedagogicznymi
– raz w roku realizatorzy projektu uroczyście wręczają medale „Wychowawca z pasją” nauczycielom, którzy kiedyś kształtowali serca i umysły obecnych pedagogów
– posługujemy się własnym znakiem graficznym opracowanym na jednym z poprzednich spotkań pod okiem artysty grafika p. Ireneusza Parzyszka
– prowadzona jest dokumentacja fotograficzna projektu
– informacje na temat poszczególnych spotkań publikowane są w wydawanym przez Samorzšdowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach czasopiśmie nauczycieli „Dydaktyczne puzzle”  oraz na stronach internetowych:www.zs1siedlce.plwww.scdidn.siedlce.plwww.innowacje2009.pl

W grudniu 2006 roku zakończone zostały prace nad
DEKALOGIEM NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY, 
który wyznaczył zakres naszych przyszłych działań.

– jedno spotkanie w roku pod hasłem: Mam problem z…  poświęcamy poszukiwaniu skutecznych sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych (za każdym razem poruszany  będzie inny problem z zakresu pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą tj. komunikacja, integracja, agresja, przemoc, uzależnienia)
– ze spotkań o tematyce wychowawczej wyciągamy wnioski do realizacji sformułowane jako PEDAGOGICZNE DROGOWSKAZY
– po zrealizowaniu innowacji przygotowana zostanie publikacja metodyczna o zasięgu ogólnopolskim
– każde spotkanie kończy wspólna kolacja
– udział w projekcie jest dobrowolny

Informacje organizacyjne

Informacje na temat tematyki i terminów kolejnych spotkań umieszczane będą w terminarzu oraz na stronie internetowej SCDiDN. Dodatkowo zaproszenia mogą być rozsyłane na podane przez Państwa adresy e-mail.
Ze względów organizacyjnych konieczne jest wcześniejsze określenie liczby uczestników spotkania. Proszę zatem koniecznie o potwierdzenie swojego uczestnictwa najpóźniej 5 dni przed każdym spotkaniem.
Beata Rucińska:  tel. 606 836 049 lub e-mail: b.rucinska@o2.pl 
Nasze spotkania kończą się wspólną kolacją, na którą uiszczamy symboliczną kwotę 4 zł.
Proszę również o przyniesienie obuwia na zmianę.