„WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE”

Powiększ obraz

W roku szkolnym 2018/2019 klasa 3 b uczestniczy w programie profilaktycznym „Wspólne kroki w CYBERŚWIECIE”. Projekt przeznaczony jest do realizacji w trzecich klasach szkoły podstawowej. Wiodącą strategią profilaktyczną, na której opiera się program, jest kształtowanie umiejętności życiowych dzieci. Należy do niej również, przewidziana w programie, praca z rodzicami i budowanie więzi ze szkołą.

Celem głównym programu jest ukształtowanie wśród dzieci wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią przed uzależnieniem od nich, a zwłaszcza:

  • wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
  • wzmocnienie umiejętności komunikowania się i budowania relacji,
  • zwiększenie wiedzy i umiejętności na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i innych mediów elektronicznych,
  • zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń wiążących się z korzystaniem z Internetu i mediów elektronicznych, w tym: cyberprzemocy, hejtowania i innych zachowań antyspołecznych w sieci.

Program składa się z następujących elementów:

  • spotkania wprowadzającego z rodzicami,
  • dziesięciu cotygodniowych 45-minutowych zajęćz dziećmi,
  • 3-godzinnego spotkania podsumowującego z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami.

Program angażuje rodziców do wspólnego wykonywania z dziećmi zadań domowych. Jednym z istotnych elementów projektu jest wspólnie prowadzony przez dzieci i nauczyciela blog klasowy.