WIWAT MAJ, TRZECI MAJ !!!

Powiększ obrazFlaga Polski

Witaj majowa jutrzenko,

Świeć naszej polskiej krainie,

Ucieszymy cię piosenką,

Która w całej Polsce słynie.

Witaj Maj, trzeci Maj,

U Polaków błogi raj!

Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed upadkiem.

230 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.

Konstytucja miała ulepszyć ustrój i wzmocnić Rzeczpospolitą. Wprowadzała w miejsce elekcji (wyboru) króla tron dziedziczny. Odbierała uprawnienia polityczne szlachcie, która nie posiadała majątku. Więcej praw natomiast zyskali mieszczanie, którzy mogli odtąd starać się o wysokie stanowiska w wojsku i Kościele. Najwyższa władzę sprawował sejm, na którym szlacheccy posłowie musieli podejmować decyzje większością głosów. Jeden poseł nie mógł zerwać obrad okrzykiem “liberum veto”.

Utworzono rząd – Straż Praw z królem na czele. W trosce o bezpieczeństwo kraju szczególną uwagę zwrócono na wzmocnienie armii ( miała ona liczyć 100 tysięcy żołnierzy).

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej:

https://sp9siedlce-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/kozak_michal_sp9_siedlce_pl/Ecs32_DTM-ZLiB0dakDuIJsBgCmhPpzSi8QWCSYOmK0IBw?e=QdDziS