Rekrutacja do klas pierwszych – dzień otwarty

Rodziców i opiekunów zainteresowanych rekrutacją dzieci do klas pierwszych w naszej szkole na rok 2022/2023 zapraszamy na dzień otwarty – 6 maja (piątek) godz. 17.00. Zasady rekrutacji i obowiązujące terminy znajdują się w poniższym linku. W przypadku pytań – tel 257943531.

Zarządzenie i harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych 2022

 

Zasady przyjmowania dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2022/2023

Do klasy I w szkole podstawowej przyjmowane są:

dzieci 7 – letnie (rocznik 2015), objęte obowiązkiem szkolnym;

dzieci 6 – letnie (rocznik 2016) zgodnie z wolą rodziców, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady rekrutacji:

  1. Rekrutacja przebiega elektronicznie w terminie 5 – 20 maja 2022r.
  2. Link do strony naboru:

www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/siedlce

  1. Na stronie rekrutacyjnej należy wypełnić wniosek odpowiednio: obwodowy lub kandydat spoza obwodu.
  2. Wypełnić wniosek i podpisany przez oboje rodziców należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.
  3. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki dostępne w systemie rekrutacyjnym: oświadczenie o zamieszkaniu, oświadczenie o spełnianiu kryteriów dodatkowych (dla kandydatów spoza obwodu).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej ubiegający się o przyjęcie do klasy I w tej szkole podstawowej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Decyzja o ogłoszeniu ewentualnej rekrutacji należy do dyrektora szkoły.

OSWIADCZENIE_O_ZAMIESZKANIU_2022

OSWIADCZENIE_O_SPELNIANIU_KRYTERIOW_DODATKOWYCH

Zasady przyjmowania dzieci do klasy pierwszej w SP9