„Klub Odkrywców Matematyki – Moje Kluczowe Kompetencje”

Innowacja „ Klub Odkrywców Matematyki  – Moje Kluczowe Kompetencje” jest odpowiedzią na aktualne kierunki polityki oświatowej, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym, zawartym w aktualnej podstawie programowej dla drugiego etapu edukacyjnego. Przyczyną opracowania i wprowadzenia innowacji jest chęć podniesienia poziomu edukacji matematycznej, kształcenia umiejętności kluczowych i rozwijanie samodzielności u uczniów. Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzanych diagnoz zauważa się, że uczniom w nauce matematyki brakuje działań empirycznych, opartych na doświadczeniu i obserwacji. Dlatego też jedną z przyczyn opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba aktywizacji uczniów w procesie nauki matematyki.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA