Egzamin gimnazjalny

Wszelkie informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego zawarte są na stronie www.cke.edu.pl

Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

a. w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

b. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii

c. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.

Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:

a. języka polskiego – trwa 90 minut

b. historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut.

Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:

a. matematyki – trwa 90 minut

b. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut.

Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego:

a. na poziomie podstawowym – trwa 60 minut

b. na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut.

Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego lub niemieckiego.

Karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych – oznacza on cztery środkowe strony wyrywane z arkusza z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym, na których zdający zapisuje rozwiązania zadań otwartych zawartych w danym arkuszu

Karta odpowiedzi – oznacza on kartę dołączoną na perforacji albo do ostatniej strony zeszytu zadań egzaminacyjnych, albo do karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, na której zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych zawartych w danym arkuszu.

(dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)

Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

Obowiązuje konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

♣ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

♣  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

♣  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

♣  z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

♣  na poziomie podstawowym – godz. 9:00

♣  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00