Dokumenty

Dokumenty szkolne

Statut szkoły – obowiązuje od 1.09.2018 r.

Kalendarz na rok szkolny 2018/2019

Koncepcja pracy szkoły na lata 2014-2019

Szkolny zestaw programów nauczania dla oddziału przedszkolnego i klas I-VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

Szkolny zestaw programów nauczania dla oddziałów gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019

 Zestaw podręczników dla klas I-III w roku szkolnym 2018/2019

Zestaw podręczników dla klas IV-VI w roku szkolnym 2018/19

Zestaw podręczników dla klas VII-VIII i III PG w roku szkolnym 2018/2019

Program wychowawczo-profilaktyczny na lata 2017-2020

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych dla klas I-III w roku szkolnym 2018/2019

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych dla klas IV-VIII w roku szkolnym 2018/2019

Regulamin wycieczek szkolnych

Zarządzenia Dyrektora szkoły

Zarządzenie nr 11/2018 w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki oraz ustalenia wysokości opłat za obiady

Zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Przedmiotowe zasady oceniania klas I – III:

edukacja wczesnoszkolna  + załącznik (wymagania na poszczególne oceny)

religia

język angielski

Przedmiotowe zasady oceniania klas IV – VIII i klas III PG:

religia

język polski

języki obce

muzyka

plastyka

historia

przyroda

matematyka

informatyka, zajęcia komputerowe

technika, zajęcia techniczne

wychowanie fizyczne

chemia

geografia

biologia

fizyka

wos klasy VIII  klasy III

edb

Zasady wydawania legitymacji szkolnych, duplikatów legitymacji i świadectw

Zasady wydawania legitymacji szkolnych

Zasady wydawania duplikatów świadectw i legitymacji

Regulamin uzyskania karty rowerowej

Karta rowerowa