Dokumenty

Dokumenty szkolne

Statut szkoły – obowiązuje od 13.09.2019 r.

Kalendarz na rok szkolny 2019/2020

Koncepcja pracy szkoły na lata 2014-2019

Szkolny zestaw programów nauczania dla klas I-III i oddziału przedszkolnego  w roku szkolnym 2019/2020

Zestaw podręczników dla klas I-III i oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Zestaw podręczników dla klas IV-VI w roku szkolnym 2018/19

Zestaw podręczników dla klas VII-VIII i III PG w roku szkolnym 2018/2019

Program wychowawczo-profilaktyczny na lata 2017-2020

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych dla klas I-III w roku szkolnym 2019/2020

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych dla klas IV-VIII w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin wycieczek szkolnych

Zarządzenia Dyrektora szkoły

Zarządzenie nr 7/2019 w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie nr 11/2018 w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki oraz ustalenia wysokości opłat za obiady

Zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Przedmiotowe zasady oceniania klas I – III:

edukacja wczesnoszkolna  + załącznik (wymagania na poszczególne oceny)

religia

język angielski

Przedmiotowe zasady oceniania klas IV – VIII:

religia

język polski

języki obce

muzyka

plastyka

historia

przyroda

matematyka

informatyka

technika

wychowanie fizyczne

chemia

geografia

biologia

fizyka

wos klasy VIII  klasy III

edb

Zasady wydawania legitymacji szkolnych, duplikatów legitymacji i świadectw

Zasady wydawania legitymacji szkolnych

Zasady wydawania duplikatów świadectw i legitymacji

Regulamin uzyskania karty rowerowej

Karta rowerowa