Dokumenty

Dokumenty szkolne

Statut Szkoły – obowiązuje od 1.12.2017 r.

Kalendarz na rok szkolny 2017/2018

Koncepcja pracy szkoły na lata 2014-2019

Szkolny zestaw programów dla oddziału przedszkolnego i klas I-VII szkoły podstawowej

Szkolny zestaw podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla klas I-III

Zestaw podręczników dla klas IV-VII w roku szkolnym 2017/18

Statut Szkoły– obowiązywał do 30.11.2017 r.

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania – obowiązywały do 30.11.2017 r., aktualne WZO wchodzi w skład Statutu Szkoły

Zarządzenia Dyrektora szkoły

Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki oraz ustalenia wysokości opłat za obiady

Zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Przedmiotowe zasady oceniania klas I – III:

edukacja wczesnoszkolna  + załącznik (wymagania na poszczególne oceny)

religia

język angielski

Przedmiotowe zasady oceniania klas IV – VIII:

religia

język polski

języki obce

muzyka

plastyka

historia

przyroda

matematyka

informatyka, zajęcia komputerowe

technika, zajęcia techniczne

wychowanie fizyczne

chemia

geografia

biologia

Przedmiotowe zasady oceniania klas II i III:

język polski

języki obce

matematyka

geografia

fizyka

chemia

wos

historia

biologia

informatyka

plastyka

edb

zajęcia techniczne

muzyka

zajęcia artystyczne

Zasady wydawania legitymacji szkolnych, duplikatów legitymacji i świadectw

Zasady wydawania legitymacji szkolnych

Zasady wydawania duplikatów świadectw i legitymacji

Regulamin uzyskania karty rowerowej

Karta rowerowa