Projekt „Matematyka, gwiazdka i Mikołaj”

Projekt przeprowadzono w klasie 4a pod kierunkiem nauczyciela matematyki Jolanty Pużuk. Celem projektu było kształtowanie umiejętności działań pisemnych, aktywizowanie uczniów do pracy podczas zdalnego nauczania oraz wprowadzenie ich w świąteczny nastrój.

Zadaniem każdej grupy było:

– rozwiązanie i zaprezentowanie zadań w ciekawej szacie graficznej

– ułożenie krzyżówki świątecznej

– ciekawostki świąteczne

– małe kodowanie

– wnioski

Czytaj więcej „Projekt „Matematyka, gwiazdka i Mikołaj””

CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki – podsumowanie projektu

Czytaj więcej o: CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki – podsumowanie projektu

W miniony piątek 9 października klasa 2b ukończyła realizację trzeciego  modułu innowacji pedagogicznej „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”. Był to ostatni moduł projektu,  którego realizacja rozpoczęła się w październiku 2019 roku i z racji pandemii została przerwana. Tym bardziej cieszymy się, że udało nam się ukończyć rozpoczęte wyzwanie.

Czytaj więcej „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki – podsumowanie projektu”

World of English – Świat Języka Angielskiego

Nauka języka obcego to nie tylko poznanie słownictwa oraz struktur gramatycznych ale również zapoznanie się z kulturą, historią i obyczajami krajów posługujących się tym językiem. Bez ich znajomości owszem nauczymy się języka angielskiego ale nigdy w pełni go nie zrozumiemy. Dlatego też już w klasie trzeciej postanowiłam wprowadzić innowację, która ma na celu zaznajomienie uczniów z powyższymi zagadnieniami.

Karolina Czarnocka

Opis innowacji

„Klub Odkrywców Matematyki – Moje Kluczowe Kompetencje”

Innowacja „ Klub Odkrywców Matematyki  – Moje Kluczowe Kompetencje” jest odpowiedzią na aktualne kierunki polityki oświatowej, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym, zawartym w aktualnej podstawie programowej dla drugiego etapu edukacyjnego. Przyczyną opracowania i wprowadzenia innowacji jest chęć podniesienia poziomu edukacji matematycznej, kształcenia umiejętności kluczowych i rozwijanie samodzielności u uczniów. Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzanych diagnoz zauważa się, że uczniom w nauce matematyki brakuje działań empirycznych, opartych na doświadczeniu i obserwacji. Dlatego też jedną z przyczyn opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba aktywizacji uczniów w procesie nauki matematyki.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Zakodowane zdrowie”

Innowacja „Zakodowane zdrowie” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz zmieniający się w bardzo szybkim tempie świat.

Stworzenie powyższej innowacji inspirowane jest metodą „Kodowanie na dywanie”.

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Podczas realizacji innowacji nauka kodowania będzie płynnie łączyła się z profilaktyką prozdrowotną.

Innowacja pedagogiczna – Zakodowane zdrowie

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” – edycja II

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.

Opis II edycji Innowacji Pedagogicznej CZYTAM Z KLASĄ

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Czytaj więcej o: „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur. Założeniem innowacji jest zminimalizowanie tego problemu i zainspirowanie dzieci do czytania, a także upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.

Opis innowacji