12 listopada 2018 r

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 12/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Siedlcach

z dnia 8 listopada 2018 roku

 w sprawie ustalenia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzam co następuje:

§1

Ustalam dzień 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Hanna Wójcik

Dyrektor szkoły